Mubtada' dan Khabar - المبتدأ والخبر - Jejak Mufassir

Mubtada' dan Khabar - المبتدأ والخبر

Mubtada' dan Khabar - المبتدأ والخبر

Mubtada' dan Khabar - المبتدأ والخبر
Mubtada' dan Khabar - المبتدأ والخبر

Apa yang dimaksud dengan mubtada'?
المبتدأ: هو الاسم المرفوع في أول الجملة.
Mubtada: Isim rafa' pada awal kalimat.

Apa yang dimaksud dengan khabar?

الخبر: هو الاسم المرفوع الذي يكون مع المبتدأ جملة مفيدة.

Khabar: Isim rafa' yang terbentuk bersama mubtada' menjadi kalimat sempurna.

Kalimat sempurna yang telah terbentuk ini dinamai dengan jumlah ismiyyah (kalimat isim).

يشترط في المبتدأ والخبر أن يتطابقا في شيئين:
Dipersyaratkan di dalam mubtada' dan khabar untuk saling berhubungan dalam dua hal:
1.      الإفراد والتثنية والجمع.
1. Mufrad, Tatsniyah dan Jamak.
Maksudnya yakni dari segi jumlah kalimatnya itu harus sama keduanya. Ketika mubtada' jumlahnya mufrad (tunggal) maka khabar juga harus tunggal, ketika mubtada' jumlahnya tatsniyah maka khabar juga harus tatsniyah demikian pula ketika jamak.

1.      التذكير والتأنيث.
2. Tadzkir dan Ta'nits.
Maksudnya yakni dari segi sifat kelamin kosakatanya, ketika mubtada' mudzakkar maka khabar juga harus mudzakkar, ketika muannats maka khabar juga harus muannats.

ينقسم المبتدأ قسمين:
Mubtada' dibagi menjadi dua bagian:
1.    مبتدأ ظاهر
1. Mubtada' yang tampak.
Mubtada' yang tampak ini maksudnya yakni terlihat jelas harokat atau tanda perubahan harokat pada akhir kalimatnya.
1.    مبتدأ مضمر
2. Mubtada' yang tersembunyi.
Mubtada' yang tersembunyi ini terdiri dari dhomir (kata ganti).

ينقسم الخبر خمسة أقسام:
Khabar dibagi menjadi lima bagian:
1.    خبر مفرد.
1. Khabar mufrad (tunggal).
Maksudnya yakni khabarnya dalam bentuk isim yang tunggal.
2.    خبر جملة اسمية.
2. Khabar Jumlah Ismiyyah (Kalimat Isim)
Maksudnya yakni khabarnya dalam bentuk kalimat isim.
3.    خبر جملة فعلية.
3. Khabar Jumlah Fi'liyyah (Kalimat Fi'il)
Maksudnya yakni khabarnya dalam bentuk kalimat fi'il.
4.    خبر جار ومجرور.
4. Khabar Jar dan Majrur
Maksudnya yakni  khabarnya dalam bentuk jar dan majrur.
5.    خبر ظرف مكان أو زمان.
5. Khabar Keterangan Tempat dan Waktu
Maksudnya yakni khabarnya dalam bentuk keterangan tempat dan waktu.

Perlu diketahui jika khabar dalam bentuk kalimat (jumlah) maka dhomir maupun isim isyarahnya itu dinisbatkan atau disandarkan kepada mubtada'

Wallahu'alam bishshawab

Penulis: Ahmad Yani
Mubtada' dan Khabar - المبتدأ والخبر
Mubtada' dan Khabar - المبتدأ والخبر

Harga : *Belum termasuk Ongkos kirim
Pesan via whatsapp Pesan via Email
Close